In 2011 was Woonzorg Nederland al enkele jaren bezig met de planvorming rondom de sloop en nieuwbouw van de . Door de moeizame zoektocht naar het juiste programma in combinatie met de uitdagende terreineigenschappen, ontstonden er eind 2011 grote twijfels over de haalbaarheid van de plannen.
Woonzorg Nederland vroeg ons om met een frisse blik en vanuit de landschappelijke kwaliteiten te kijken naar een mogelijke invulling van het terrein, waarbij geotechnische en waterhuishoudkundige beperkingen dienden te worden meegenomen. Uitgangspunt voor de inrichting is het plaatsen van 1 nieuw hoofdgebouw gebaseerd op de architectuur en maatvoering die is voorgesteld in de plannen van bureau De Zwarte Hond.

Onze visie
De sloop van het huidige hoofdgebouw en de uitbreiding van het terrein met een speelveld biedt mogelijkheden een nieuwe samenhang te creëren die recht doet aan de kwaliteit van de plek.
Om deze mogelijkheden te benutten zullen het plan voor het zorgcentrum De Klaarbeek, de woonwijk de Klaarbeek en de bestaande woonomgeving als 1 plan moeten worden opgepakt.
Uitgangspunt voor de plaatsing van het nieuwe hoofdgebouw is de landschappelijk onderlegger: hoog en droog. Het nieuwe gebouw zal grotendeels op het bestaande speelterrein worden gebouwd. De aanwezige steilrand van 2 meter kan benut worden om bijvoorbeeld een extra verdieping te realiseren die als ‘venster' fungeert op het lager gelegen parkgedeelte. Bovendien kan zo het oude gebouw blijven bestaan terwijl het nieuwe gebouwd wordt. Aan weerszijden van het gebouw kan in de buitenruimte de overgang tussen de landschapstypen nog eens extra worden benadrukt, bijvoorbeeld met trappen. Deze trappen kunnen weer terugkomen in het gebouw.

In de nieuwe situatie wordt een groene as als autonoom element geïntroduceerd. Via de Groene as is de overgang van het hoger gelegen oorspronkelijke essenlandschap naar het beekdallandschap optimaal beleefbaar. De groene as verbindt daarnaast de verschillende sferen met elkaar zonder dat deze hun identiteit verliezen:
De bouw van de nieuwe Klaarbeek zal de omgeving van het zorgcentrum sterk veranderen. De nadruk komt dan ook meer te liggen op de intrinsieke waarde van het terrein. Het zorgcomplex krijgt zijn eigen intieme en is via subtiele wandelpaden verbonden met de groene as. De buitenruimte van de aanleunwoningen loopt naadloos over in de ruimte van de groene as terwijl woonwijk Klaarbeek wordt via de Groene As ruimtelijk en functioneel wordt verbonden met de rest van .

Comments are closed.