In opdracht van de gemeente Rijswijk schreven wij een ambitiedocument voor de Prinses Beatrixlaan. Op basis van dit document wil de gemeente hernieuwde integrale en ruimtelijke bouwstenen formuleren voor de op stapel staande ontwikkelingen, met het accent op de thema’s groen, landschap en ecologie. Dit document is vastgesteld door B&W medio februari 2023 en in te zien via de website van de gemeente Rijswijk (Ambitiedocument Prinses Beatrixlaan)

Rond de Prinses Beatrixlaan spelen diverse grote ontwikkelingen die er voor zorgen dat er op een andere manier naar de betekenis van deze laan gekeken moet worden. Enerzijds door veranderde inzichten en anderzijds omdat er niet altijd duidelijke antwoorden gegeven kunnen worden over het hoe en waarom van de laan.
Met het ambitiedocument laten we zien dat er voldoende kansen liggen om de betekenis van de laan als groene verbindende ruimte, zowel ecologisch, ruimtelijk als sociaal, sterk te vergroten

De ambitie die we vanuit dit document voorstaan voor de Prinses Beatrixlaan wordt gesymboliseerd door een vlinderstrik; Drie karakteristieke delen, waarvan de som zich uit in één samenhangende identiteitsdrager van Rijswijk.

Het realiseren van deze ambitie betekent:
Dat het versnipperde beeld van de Prinses Beatrixlaan wordt omgebogen naar een heldere driedeling; landgoederenzone, centrumgebied, landschap van de Zweth;
Dat de stringente laanstructuur van de Prinses Beatrixlaan plaats maakt voor een groenstructuur die meer onderdeel is van het onderliggende landschap ;
Dat er vanuit ecologisch belang gezorgd moet worden dat de Prinses Beatrixlaan zowel een aaneengesloten ruimte vormt als als habitat kan functioneren;
Dat de Prinses Beatrixlaan een belangrijkere rol kan gaan vervullen als langzaam verkeer verbinding naar buiten en tussen de wijken;
Ook dat de Prinses Beatrixlaan een belangrijke regionale verkeersader blijft.

Met de ambitie om het groenste centrum van Nederland te realiseren (ie Bogaard Stadscentrum) ligt er op korte termijn al een prachtige kans om het hart van de ‘vlinderstrik’ te ontwikkelen. In de toekomst kunnen de twee vleugels daar mooi op aansluiten.
Een aanzet daarvoor is al gegeven vanuit het project Warmtelinq waarin de herinrichting van het groen voorsorteert op dit document.

Comments are closed.