Project: Herstructurering kantoren- en bedrijventerrein
In opdracht van: DRO Amsterdam
Jaar: 2012

Opgave
De Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam heeft Studio Marchel-Wim van Dongen gevraagd inzichtelijk te maken op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit van kantoren- en bedrijventerrein Amstel III een opwaardering kan krijgen. Zij heeft hierbij verzocht de focus te leggen op de inrichting van de kavels, de inrichting tussen de kavels en de inrichting van de overgangsgebieden tussen privé en openbaar. Hierbij is ruimte gelaten te adviseren over de openbare ruimte. Zeker waar privé en openbaar onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De studie is een aanvulling op strategie voor de verbetering van de openbare
ruimte, zoals vastgelegd in het Strategiebesluit Amstel III (2011) en het Werkboek stedenbouw Amstel III 2011.

Product
De studie doet aanbevelingen voor de inrichting van met name de private buitenruimte op zowel kavel- als straatniveau, voor erfgrenzen, verharding, meubilair en parkeren.
De implementatie van de opgenomen adviezen zal dan ook op vrijwillige basis moeten plaatsvinden. De voorstellen zijn over het algemeen vrij laagdrempelig en vragen eerder een integrale afstemming en onderlinge samenwerking tussen eigenaren dan dat het gaat om een financiële afweging. De studie kan als basis dienen bij het opstellen van een (maatwerk) beeldkwaliteitplan en direct als input gebruikt kunnen worden bij de uitwerking van een toekomstig bouwplan.

Comments are closed.